มรดกทางวัฒนธรรมของฮิราอิซูมิ

ภาพรวมของมรดกโลก

มรดกโลกคือ

“สมบัติ” ร่วมกันของมนุษยชาติทุกคนที่อาศัยอยู่บนโลกในยุคปัจจุบัน
เป็นเจ้าของร่วมกัน และคู่ควรที่จะอนุรักษ์ส่งทอดต่อไปรุ่นต่อรุ่น
สืบไปยังอนาคตภายภาคหน้า

 ในปี 1972 ในงานประชุมสมัชชาใหญ่องค์การยูเนสโก้ ได้มีการประกาศใช้ “อนุสัญญาว่าด้วยเรื่องการคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรม และมรดกทางธรรมชาติของโลก” โดย “มรดกโลก” นั้น ได้ใช้อนุสัญญานี้เพื่อการคุ้มครอง และปกป้องสมบัติร่วมกันของมนุษยชาติที่มีอยู่ทั่วโลก ในระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น “ซากปรักหักพัง” “ตัวอาคาร” หรือ “ธรรมชาติ”
 ในการชึ้นทะเบียนเป็น “มรดกโลก” นั้น จะตัดสินโดย “คณะกรรมการมรดกโลก” แห่งยูเนสโก้ โดยรายละเอียดของสมบัติสิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่มีที่ไหนเสมอเหมือน และได้รับการยอมรับในระดับสากลว่า “มีคุณสมบัติอันทรงคุณค่า ที่ยอมรับในระดับสากล” และ อีกเงื่อนไขสำคัญคือ ต้องได้รับการอนุรักษ์ไว้อย่างเหมาะสม สมแก่คุณค่าของสิ่งๆนั้น

ประเภทของมรดกโลก

 มรดกโลก ถูกแบ่งออกเป็น “มรดกโลกทางวัฒนธรรม” “มรดกโลกทางธรรมชาติ” และ “มรดกโลกแบบผสมผสาน”

มรดกโลกทางธรรมชาติ
จากมุมมองทั้งในเชิงวิชาการ และในเชิงความซาบซึ้งแล้ว เป็นที่ที่มีคุณค่าอันเป็นสากล และมีการผสมผสานระหว่างทิวทัศน์ และชีวภาพ
จนถึงเดือนกรกฏาคม 2017 มี 【206 แห่ง】
มรดกทางวัฒนธรรม
เป็นชิ้นงานที่ สุดยอด และคุณค่าในการให้ระลึกถึงในระดับสากล หรือเป็นสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์ ซากปรักหักพัง หรือภูมิทัศน์ทางวัฒนธรรม เป็นต้น
จนถึงเดือนกรกฏาคม 2017 มี 【832 แห่ง】
มรดกแบบผสมผสาน
เป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งใน “มรดกทางธรรมชาติ” และ “มรดกทางวัฒนธรรม”
จนถึงเดือนกรกฏาคม 2017 มี 【35 แห่ง】

กลับหน้าหลัก