มรดกทางวัฒนธรรมของฮิราอิซูมิ

สินทรัพย์ทางวัฒนธรรมของฮิระอิซูมิ

ซากโบราณ ภูมิทัศน์งดงามพิเศษ

สายลมแห่งแดนสุขาวดีพัดผ่าน

 เป็นสถานที่ที่ทำให้สามารถเข้าใจถึงประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นได้ จากที่ทราบถึงการใช้ชีวิตในสมัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้เป็น(ซากโบราณ) และในประวัติศาสตร์นี้ยังมีสถานที่ที่สำคัญที่ถูกรักษาไว้ (ซากโบราณเป็นพิเศษ)
นอกจากนี้ สถานที่ที่มีทัศนียภาพที่งดงาม จะถูกจัดให้เป็นสถานที่สำคัญ (ภูมิทัศน์งดงาม) (ภูมิทัศน์งดงามพิเศษ) ฮิระอิซูมิโจวเป็นจุดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เป็นพิเศษ โดยมีที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ถึง 6 แห่ง และสวนของโมซือจินั้นถูกจัดให้เป็นภูมิทัศน์งดงามพิเศษ สวนโบราณวัดคันจิไซโออินถูกเลือกให้เป็นภูมิทัศน์งดงาม

ซากสึเกะตาริจันจุจะอะโตในบริเวณของโมซือจิ ◎ซากโบราณแบบพิเศษ
สวนของวัดโมซือจิ◎ภูมิทัศน์งดงามพิเศษ
สวนโบราณวัดคันจิไซโออิน ○ภูมิทัศน์งดงามพิเศษ

 บริเวณภายในโมซือจิ(ซ้าย) กับคันจิไซโออินอะโต(ขวา) ได้มีการซ่อมแซม และปรับปรุงใหม่โดยยึดพื้นฐานตามผลจากการศึกษาค้นคว้าทางโบราณคดี

มุเรียวโคอินอะโตซากโบราณแบบพิเศษ

เชื่อกันว่า ที่ฮิระอิซูมิ ได้มีการพัฒนารูปแบบของสวนให้สมบูรณ์แบบแดนสุขาวดี โดยด้านหลังมีภูเขาเรียงราย ดูเป็นทัศนียภาพของโลกสุขาวดี

บริเวณภายในจูซนจิ ◎ซากโบราณแบบพิเศษ

ภายในที่ดินบริเวณที่กว้างขวางนั้น มีซากโบราณของวัดในสมัยทศวรรษที่ 12 ที่ยังคงอยู่ในสภาพดีถูกเก็บรักษาไว้

นางิโนะโกะโชะ กลุ่มซากโบราณของฮิระอิซูมิ จุ○ดสำคัญทางประวัติศาสตร์

 (อาคารฮิระอิซูมิ) เป็นซากของที่ว่าการของรัฐบาลฟูจิวาระแห่งโอชู เป็นซากของรัฐบาลของฮิระอิซูมิ ทศวรรษที่12 ซากอาคารที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร เป็นการขยายเพิ่มเติมส่วนของมรดกโลก(ฮิระอิซูมิ) เพิ่มรายชื่อเข้าไปยังบัญชีเสนอชื่อเข้าเป็นมรดกโลก

คิงเคซัง ○ซากโบราณ

 เป็นจุดแลนด์มาร์คที่สำคัญของฮิระอิซูมิ เป็นมาตราฐานในการวางผังเมือง บนยอดเขามีการก่อสร้างสุสานไว้ ถือว่าเป็นภูเขาแห่งความศรัทธา โดยมีความเชื่อมต่อกับวัดต่างๆ เช่นมุเรียวโคอิน เป็นต้น

ทัคโคคุโนะอิวายะ ○ซากโบราณ

 ตามตำนานของวัดนั้นได้กล่าวไว้ว่า เป็นวัดที่ถูกสร้างเมื่อ 1200 ปีก่อนหน้านี้ ถือเป็นวัดแรกของฮิระอิซูมิ ภายในบริเวณมีหินรูปพระพุทธขนาดใหญ่ คิดว่าถูกสร้างเมื่อทศวรรษที่ 12 มีซากสระน้ำที่อยู่ในสมัยเดียวกันถูกค้นพบ จึงได้ลงรายชื่อเข้าไปยังบัญชีเสนอชื่อเข้าเป็นมรดกโลกเรื่องการขยายบริเวณขอบเขตของฮิระอิซูมิ。

สวนที่แสดงให้เห็นความสุขและความสงบ สวนสุขาวดี

 ฮิระอิซูมิมีความรุ่งเรืองมากที่สุดในช่วงการปกครองของฟูจิวาระแห่งโอชู มีการก่อสร้างวัดและศาลเจ้ามากมาย โดยเฉพาะวัดนั้น ได้มีศาลาทางพุทธที่แสดงให้เห็นถึง โลกแห่งควมสงบสุข สวนที่มีสวนและสระน้ำอยู่ตรงกลางที่ภาพรวมทำให้เห็นถึงดินแดนสุขาวดีก็ได้ถูกสร้างขึ้นอีกด้วย วัดและสวนเหล่านี้คนทั่วไปได้เรียกว่าสวนสุขาวดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สวนของโมซือจิที่ยังคงสภาพเดิมของเมื่อตอนก่อสร้างใหม่ๆไว้ ทำให้มีความสำคัญในการเข้าใจภาพของสวนสุขาวดีของชาติได้ นอกจากนี้ แนวคิดและเทคนิคในการสร้างของฮิระอิซูมินั้น เป็นสวนญี่ปุ่นที่ได้รับอิทธิพลจากเอเชีย แสดงให้เห็นถึงแบบเฉพาะของยุคสมัย ทำให้มีคุณค่าในการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

สวนวัดโมซือจิ ◎ซากโบราณแบบพิเศษ ภูมิทัศน์งดงามเป็นพิเศษ

 สวนวัดโมซือจินี้ กับคันจิไซโออินอะโต มุเรียวโคอินอะโต ซากบ่อน้ำใหญ่การันของจูซนจิ ก็ล้วนแต่แสดงให้เห็นภาพของสวนสุขาวดี ซึ่งได้รับยืนยันว่ามีคุณค่าที่เป็นสากลแบบเด่นชัดในฐานะมรดกโลก

ซากโบราณมุเรียวโคอินอะโต ◎ซากโบราณแบบพิเศษ

มีการบรรยายที่ซากโบราณมุเรียวโคอินอะโต

 เป็นซากโบราณ ที่ได้มีการซ่อมแซม และวางแผนที่จะสร้างใหม่ จากข้อมูลที่รวบรวมได้จากหลักฐานทางโบราณคดีที่ได้ขุดค้นพบ โดยในคณะกำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินงานอยู่

ซากบ่อน้ำใหญ่การันของจูซนจิ ◎ซากโบราณแบบพิเศษ

ซากบ่อน้ำใหญ่การันของจูซนจิ

 เป็นซากโบราณที่มีการสำรวจพบบว่า มีสวนอยู่ตรงกลาง และขณะนี้มีการนำเอาผลจากการสำรวจทางโบราณคดีมาใช้ วางแผนในการในการปรับปรุง

คุณค่าของสินทรัทพ์นั้นเชื่อมโยงกัน

 ฮิระอิซูมินั้น ตั้งแต่สมัยเอโด นอกจากคนจิคิโดแล้ว สิ่งก่อสร้างต่างๆ ได้ถูกไฟไหม้ ทำให้คงเหลือเพียงซากโบราณต่างๆ และซากของสระน้ำ ที่ทำให้ต้องศึกษาทางโบราณคดีเพื่อค้นคว้าหาข้อมูล ถึงสภาพในอดีต จากผลการศึกษาค้นคว้าต่างๆ ทำให้สามารถเขียนเป็นแผนที่ และรูปจำลองของสมัยนั้น ทำให้เชื่อมโยงคุณค่าของสินทรัทพ์ต่างๆ ของฮิระอิซูมิเข้าไว้ด้วยกัน

รูปแบบจำลองของโมซือจิ คันจิไซโออิน (จัดแสดงที่ พิพิธภัณฑ์ของ จ.อิวาเตะ)

แบบจำลองของมุเรียวโคอินอะโต CG

สิ่งก่อสร้าง