มรดกทางวัฒนธรรมของฮิราอิซูมิ

ประวัติศาสตร์ของฮิระอิซูมิ

สมบัติทางวัฒนธรรมต่างๆที่ขุดพบ

เมืองซากโบราณที่ตื่นจากการหลับใหล

 ฮิระอิซูมินั้นเป็นเมืองของซากโบราณ ที่ถึงปัจจุบันมีการค้นพบซากโบราณต่างๆ ในเมือง (สมบัติทางวัฒนธรรมต่างๆที่ขุดพบ) นับได้มากถึง 101แห่ง แห่งอายุของซากโบราณมีตั้งแต่ช่วงที่ฮิระอิซูมิรุ่งเรือง ประมาณทศวรรษที่ 12 และนอกจากนี้ยังมีสมัยโจวมง และช่วงอื่นๆ หลากหลายช่วงเวลา และหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็น วัด ศาลเจ้า ซากอาคาร หรือ บ้านพัก ถนน ซากของสวนไร่นา เป็นต้น

ประวัติศาสตร์ และซากสิ่งก่อสร้าง แตกต่างกันตามพื้นที่

 ใต้ของซากโบราณนั้น มีอาคาร รั้ว คูน้ำรอบๆ มีการถมดิน ทำถนน ทำสะพาน ขุดบ่อน้ำ ทำไร่นา ซากต่างๆ ที่ผู้คนได้เข้าไปทำกิจกรรมต่างๆ เหล่านี้รวมๆ เรียกว่าซากสิ่งก่อสร้าง


สายน้ำไหลของสวนวัดโมซือจิที่ถูกก่อสร้างขึ้นนั้น ก็ถูกทำจากใต้ตินอย่างสมบูรณ์แบบ


มีการค้นพบ จากนางิโนะโกะโชะมี คูน้ำขนาดใหญ่


ซากโบราณกิออน 1 ได้ถูกค้นพบจากซากอาคารที่มีการเอาเสาลงหลุม
มีซากโบราณแบบเดียวกันอีกหลายที่ในเมืองได้ถูกพบ

วัตถุโบราณที่ตื่นจากการหลับใหล

กลุ่มวัตถุโบราณที่มีการค้นพบของจ.อิวาเตะ
 ○สมบัติที่สำคัญทางวัฒนธรรม

 ซากโบราณนั้น ในสมัยก่อนถูกใช้เป็นเครื่องมือในการใช้ชีวิตประจำวันต่างๆ ได้ถูกขุดพบ เรียกว่าเป็น (วัตถุโบราณ) สมัยช่วงทศวรรษที่ 12 มีวัตถุโบราณจำนวนมากที่ยังคงสภาพดี ที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญของฮิระอิซูมิ ปีเฮเซ 22 (2010)วัตถุโบราณที่ขุดได้จากซากโบราณต่างๆ นั้นทำให้เราสามารถเข้าใจวัฒนธรรมต่างๆ ในการใช้ชีวิต ของตลอดช่วงของฮิระอิซูมิได้ มีลักษณะเฉพาะที่สำคัญถึง 2204 ชิ้น ได้ถูกขึ้นทะเบียนเป็ฯสมบัติที่สำคัญทางวัฒนธรรม


สถาพที่ขุดพบไหของโทโกยากิ


มีการขุดค้นทางโบราณคดีพบกระจกแบบญี่ปุ่นจากก้นบ่อน้ำ


คาวาระเกะ (เครื่องปั้นดินเผาเคลือบ)
ภายในหมู่บ้านมีซากโบราณมากมายถูกขุดค้นพบทางโบราญคดีซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ ทำให้ทราบยุคสมัยของซากโบราณ


เครื่องปั้นดิน หรือถ้วย ชามเครื่องเคลือบ ส่วนใหญ่แตก หัก จึงนำมาซ่อมแซม

มีการซ่อมแซมวัตถุโบราณต่างๆ

 วัตถุโบราณ หรือซากของสิ่งก่อสร้าง ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดิน(สมบัติทางวัฒนธรรมที่ขุดพบ) นั้นเป็น สิ่งที่คนในสมัยนั้นใช้ชีวิต เป็นวัตถุโบราณที่มีความสำคัญมากสำหรับการเรียนรู้เรื่องราวในสมัยก่อน บนซากโบราณได้มีการสร้างบ้านเรือน ถนนขึ้น ก่อนที่จะทำการขุดค้นเพื่อทำการศึกษาทางโบราณคดีนั้นต้องมีการตรวจสภาพของซากโบราณก่อน และของที่ขุดพบได้มีการนำไปรักษาไว้เป็นอย่างดี

กลับหน้าหลัก